Hoppa till sidans innehåll

Stadgar


UPSALA SPORTSKYTTEKLUBB

Ansluten till Riksidrottsförbundet, RF, Svenska Skyttesportförbundet (SvSF), Svenska Pistolskytteförbundet, (SPSF), Upplands Skyttesportförbund, Uppsala Läns Pistolskyttekrets samt Skytteunionen i Uppsala.

Stadgar

§ 1

Upsala Sportskytteklubb, stiftad 1913, har till ändamål att genom utövande av pistol- och gevärsskytte verka för höjande av medlemmarnas skjutskicklighet, andliga och fysiska fostran samt för främjande av god kamrat- och idrottsanda

Ändamål

§ 2

 • Medlem inväljs av styrelsen efter därom gjord skriftlig ansökan.
 • Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen.
 • Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen. I beslutet skall skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande skall iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den som fått avslag på medlemsansökan.
 • Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde enligt reglerna i RF:s stadgar.

Medlemskap

§3

Genom beslut på ordinarie möte kan medlem kallas till hedersmedlem.

Hedersmedlem

§4

Fler medlemmar inom samma hushåll, med samma postadress, kan efter framställan erhålla familjemedlemskap. Dessa erhåller var och en eget medlemsnummer.

Familjemedlem

§5

Medlem, som vill utträda ur Upsala Sportskytteklubb, gör skriftlig anmälan därom till styrelsen och är därmed skild från Upsala Sportskytteklubb; eventuellt förfallna avgifter erlägges enligt styrelsens bestämmande.

Utträde

§ 6

Medlem, som icke i den ordning föreningens stadgar föreskriva, erlagt stadgad årsavgift eller som eljest brutit mot dessa stadgar eller som handlat mot hederns lagar, kan av styrelsen uteslutas ur Upsala Sportskytteklubb.

Uteslutning

§7

 • Varje medlem erlägger en inträdesavgift, samt därefter årsavgift, vars storlek fastställs av ordinarie årsmöte.
 • Hedersmedlem är befriad från årsavgift.
 • Medlemskort får icke utlånas eller bortgivas.

Årsavgift

§8

 • Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.
 • Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av styrelsen eller, om denna så bestämt, av sektionsstyrelsen. Om tävlingen eller uppvisningen arrangeras utanför Sverige, skall också vederbörande SF ge sitt samtycke, såvida inte SF beslutar om en annan ordning.
 • Är arrangören inte ansluten till det SF som är organiserat för att omhänderha den idrottsgren vilken tävlingen eller uppvisningen gäller, får medlemmen delta endast om detta SF godkänt tävlingen eller uppvisningen

Tävling

§ 9

Medlem får ej, under ett och samma kalenderår, tilldelas klubbmästerskapstecken i samma gren i mer än en klubb.

Klubbmästerskap

§10

 • Upsala Sportskytteklubbs angelägenheter handhas av en styrelse, bestående av ordförande och 8 övriga ledamöter jämte tre suppleanter. Ledamot och suppleant i styrelsen utses vid ordinarie årsmöte bland röstberättigade medlemmar.
 • Avgår styrelseledamot före mandattidens utgång, inträder den suppleant, som enligt den mellan suppleanterna bestämda ordningen står i tur, såsom styrelseledamot för tiden intill nästföljande ordinarie årsmöte.
 • Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör, materielförvaltare, tävlingsledare, utbildningsansvarig, ungdomsansvarig samt märkesombud.

Styrelsen

§11

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande och är beslutsmässig, då minst hälften av antalet ledamöter är närvarande.

Beslutsmässig

§12

Styrelsen skall verka för Upsala Sportskytteklubbs framåtskridande och tillvarataga dess intressen.

Ordförande är Upsala Sportskytteklubbs officiella representant, leder styrelsens förhandlingar och övervakar dessa stadgars efterlevnad. I ordförandes frånvaro träder vice ordförande i hans ställe.

I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestämmande, varvid dock - om icke särskilda skäl för avvikelse föreligga - nedan angivna åligganden bör tillkomma sekreteraren, kassören materielförvaltaren och märkesombudet, nämligen;

Sekreteraren

 • att föra och förvara protokoll över styrelsens sammanträden,
 • att registrera och förvara inkomna skrivelser,
 • att, om ordförande icke bestämmer annorlunda, underteckna alla utgående skrivelser och förvara kopior till dessa,
 • att föra medlemsmatrikel,
 • att upprätta förslag till styrelsens årsberättelse, samt
 • att upprätta och insända rapporter till respektive förbund.

Kassören:

 • att uppbära alla avgifter (anslag) till och verkställa alla utbetalningar för Upsala Sportskytteklubb, dock att utbetalningar skall attesteras av ordföranden, om inte annat beslutas på styrelsemöte,
 • att föra fullständig kassabok över Upsala Sportskytteklubbs räkenskaper,
 • att årligen upprätta balans- samt resultaträkningar,
 • att se till att föreningens medlemmar i föreningens verksamhet som föreningens anläggningar, materiel, priser och övriga tillhörigheter är försäkrade på ett betryggande sätt.

Materielförvaltaren

 • att omhänderha all materiel och svara för att densamma är i användbart skick, och förvaras enligt gällande lag och föreskrifter,
 • att föra protokoll över medlemmarnas godkända märkesprov,
 • att vid behov, inför styrelsen framlägga förslag till nyanskaffning och avskrivning av materiel samt,
 • att upprätta och föra inventarieförteckning, i vilken även införes av Upsala Sportskytteklubb förvärvade priser samt,
 • att, om styrelsen icke annorlunda bestämmer, förvara priser, samt
 • att informera medlemmarna om alla märkeskrav och olika märken, samt,

att i god tid före årsmötet till sekreteraren överlämna protokoll över samtliga godkända märkesprov.

Åligganden

§13

Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för sin förvaltning

Ansvar

§14

 • Upsala Sportskytteklubbs högsta beslutande organ är årsmötet som hålls någon gång under tiden januari - mars månad.
 • Tidpunkt och plats för mötet bestäms av styrelsen, under iakttagande av att kallelse till ordinarie årsmöte skall utfärdas och tillställas medlemmarna senast tre veckor före mötet.
 • Samtliga handlingar som skall föredragas på årsmötet skall finnas tillgängliga i klubblokalen senast en vecka före årsmötet.
 • Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas på årsmötet. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall avge skriftligt yttrande över förslaget på årsmötet.

Årsmöte

§15

 • Rösträtt tillkommer;
 • medlem, som erlagt förfallna avgifter och som under året uppnår en ålder av lägst sexton (16) år, hedersmedlem samt en förälder per varje underårig medlem.
 • Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.
 • Icke röstberättigad medlem har yttranderätt och förslagsrätt.

Rösträtt

§16

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar, som är närvarande.

Beslutsmässighet

§17

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas; 

 1. 1) Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. 2) Fråga om mötets behöriga utlysande. 
 3. 3) Fastställande av dagordning.
 4. 4) Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
 5. 5) Val av två protokolljusterare och rösträknare. 
 6. 6) Styrelsens verksamhetsberättelse.
 7. 7) Revisorernas berättelse.
 8. 8) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. 9) Fastställande av medlemsavgifter
 10. 10) Val av;
  1. a) föreningens ordförande, för en tid av ett år;
  2. b) halva antalet ledamöter av styrelsen, för en tid av två år;
  3. c) max tre (3) suppleanter i styrelsen för en tid av två år i fastställd ordning;
  4. d) två (2) revisorer, jämte två (2) suppleanter för dessa, för en tid av ett år (i detta val får styrelsens ledamöter icke deltaga);
  5. e) val av tre (3) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en utses som ordförande;
  6. 11) Förslag som väckts av styrelsen eller till styrelsen inlämnats av röstberättigad medlem senast 4 veckor före årsmötet.
  7. 12) Övriga frågor.

Årsmötet

§18

Valberedningen består av ordförande och 2 övriga ledamöter valda av årsmötet.

Valberedningen sammanträder när ordföranden eller de övriga 2 ledamöterna så bestämmer.

Valberedningen skall senast den 15 december tillfråga de vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för ytterligare en mandattid.

I kallelsen till årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag

Valberedningen

§19

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran. Senast 14 dagar efter mottagandet skall styrelsen kalla till ett sådant möte som avhålls inom två månader från kallelsen. Kallelse med förslag till dagordning för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet eller kungöras i ortens tidning. Vidare skall kallelsen anslås i anslutning till klubblokalen.

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i §§ 14-15.

Extra årsmöte

§20

Verksamhetsåret omfattar tiden från ordinarie årsmöte till och med närmast följande ordinarie årsmöte.

Räkenskapsåret omfattar tiden 1/1 --31/12.

Verksamhets- & räkenskapsår

§21

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet.

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

Revision

§22

Beslut fattas genom acklamation eller avgörs genom votering.

Sluten votering om någon begär detta, eljest öppen.

Vid votering bestäms utgången - utom i frågor som omförmäles i §23 - genom enkel majoritet.

Val avgörs genom relativ majoritet.

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet.

Om vid öppen votering, som icke avser val, uppstår lika röstetal, skall det förslag gälla, som biträdes av ordföranden. Vid val och om ordförande icke är röstberättigad, skall i händelse av lika röstetal, lotten avgöra.

Beslut bekräftas genom klubbslag.

Beslut & votering

§23

Beslut i fråga om större ekonomisk natur får icke fattas, om frågan icke varit upptagen i föredragningslistan för mötet.

Ekonomiska beslut

§24

Förslag om ändring av dessa stadgar får endast vid ordinarie årsmöte upptagas till avgörande. För godkännande av dylika förslag erfordras beslut av minst 2/3 av vid mötet närvarande röstberättigade medlemmar.

Förslaget skall presenteras tillsammans med kallelsen till mötet.

Stadgefrågor

§25

Beslut om upplösning av Upsala Sportskytteklubb kräver beslut av årsmötet av minst 2/3 delar av antalet avgivna röster.

Beslut om upplösning av Upsala Sportskytteklubb skall innehålla föreskrift om användning av Upsala Sportskytteklubbs tillgångar för bestämt, idrottsfrämjande ändamål och skall omedelbart delgivas respektive specialförbund medelst bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, åtföljda av revisionsberättelse jämte balans- samt resultaträkningar.

Upplösning

§26

Utöver dessa stadgar gäller "Stadgar för Sveriges Riksidrottsförbund" och övriga föreskrifter och anvisningar samt vederbörande specialförbunds stadgar, tävlingsreglementen och övriga i vederbörlig ordning utfärdade föreskrifter samt Upsala Sportskytteklubbs reglemente för klubbmästerskap, märken och medaljer.

Ordföranden och sekreteraren är ansvariga för att ovannämnda stadgar, föreskrifter och anvisningar finns tillgängliga för föreningens medlemmar.

Övriga stadgar

§27

Stadgarna fastställda av Upsala Sportskytteklubbs årsmöte den 19 mars 1997.

Fastställda

 

Nedladdningsbar fil

Uppdaterad: 08 JUN 2016 07:29 Skribent: Johan Herdegård

 

 

Stöd eller se status för den pågående insamlingen till Cancerfonden

Lasse Rang Memorial - Serie i Magnumprecision

 Lasse Rang Memorial serie i Magnumprecision

 

 


 

 

 

Postadress:
Upsala SpSK - Skyttesport
Box 1138
75141 Uppsala

Besöksadress:
Faxan 136
75594 Uppsala

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info